اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

اسماعیل پور مطلق ابوالقاسم

فرهنگ و زبانهای باستانی استاد-دانشگاه شهید بهشتی

www.jmmlq.azad.ac.ir
a_esmailpourazad.ac.ir
021-88830023

رادفر ابوالقاسم

زبان و ادبیات فارسی استاد - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

www.jmmlq.azad.ac.ir
a_radfarazad.ac.ir
88830023- 021

سجّادی علی محمد

زبان و ادبیات فارسی استاد - دانشگاه شهید بهشتی

www.jmmlq.azad.ac.ir
am_sajadiazad.ac.ir
88830023_ 021

سرامی قدمعلی

زبان و ادبیات فارسی دانشیار-دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

www.jmmlq.azad.ac.ir
gh_saramiazad.ac.ir
88830023- 021

صارمی سهیلا

زبان و ادبیات فارسی دانشیار- پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

www.jmmlq.azad.ac.ir
s_saremiazad.ac.ir
88830023- 021

فرزاد عبدالحسین

زبان و ادبیات فارسی دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

/www.jmmlq.azad.ac.ir
afarzadazad.ac.ir
88830023- 021

سردبیر

کریمی امیربانو

زبان و ادبیات فارسی استاد - دانشگاه تهران

/www.jmmlq.azad.ac.ir
ab.karimiazad.ac.ir
88830023- 021

اعضای هیات تحریریه

ماحوزی مهدی

زبان و ادبیات فارسی دانشیار- دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

www.jmmlq.azad.ac.ir
m_mahooziazad.ac.ir
88830023- 021

مولایی سرور

زبان و ادبیات فارسی استاد - دانشگاه الزهراء

www.jmmlq.azad.ac.ir
s_molaeeazad.ac.ir
88830023_021

مدیر مسئول

موسوی سیرجانی سهیلا

زبان و ادبیات فارسی دانشیار - دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران جنوب

/www.jmmlq.azad.ac.ir
s_mousaviazad.ac.ir
88830023 -021

مدیر داخلی

منصوری مهدیه

زبان و ادبیات فارسی مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

mansori_mahdieyahoo.com
021-88830023

ویراستار انگلیسی

زعفرانچی ناصر

پژوهشگاه علوم انسانی

zafaranchigmail.com
021-88830023