دوره و شماره: دوره 13، شماره 49، زمستان 1396 
1. بررسی تطبیقی قبض و بسط عرفانی در متون آموزشی صوفیه تا قرن هشتم هجری

صفحه 13-47

عبدالعلی اویسی؛ عبدالله واثق عباسی؛ اسماعیل علی پور


3. ساختار تقابلی داستان سیاوش در شاهنامه بر اساس نظریه لوی استروس

صفحه 75-107

محمد چهارمحالی؛ مریم شعبانزاده؛ محمود حسن آبادی


4. بررسی دیدگاه‌های اجتماعی در آثار شیخ احمد جام

صفحه 109-145

عاطفه سلطانی؛ نجف جوکار؛ فاطمه غلامی


9. جاودانگی و نامیرایی در اسطوره‌های شاملو

صفحه 265-298

ناصر ناصری تازه شهری؛ لعیا یوسفی


10. اسطورۀ قربانی در آثار «بهرام بیضایی»

صفحه 299-337

رقیه وهابی دریاکناری؛ مریم حسینی