دوره و شماره: دوره 15، شماره 57، زمستان 1398 
1. تحلیل ساختاری کمال دیوان و امشاسپندان با نگاهی به آیین مزدیسنا و اسطوره‌های پیشاآریایی

صفحه 13-39

حجت اله اسماعیل‌نیا گنجی؛ رضا فرصتی جویباری؛ حسینعلی پاشاپاسندی


3. تحلیل اسطوره شناختی آیین بلاگردانی در حدیقه سنایی

صفحه 71-93

زهرا براتیه؛ قربانعلی ابراهیمی؛ مهرداد چترایی


4. دنیاهای محتمل در ساختار روایی مثنوی معنوی ( داستان دژ هوش‌ربا)

صفحه 95-122

زینب حاج ابوکهکی؛ اشرف شیبانی اقدم؛ محمدعلی گذشتی


9. بررسی رمزهای قمری یک افسانه ایرانی

صفحه 219-240

حکیمه مجاهدی؛ محمدرضا صرفی؛ محمود مدبری