تحلیل نمودهای روانی اسطوره‌ها در شعر احمد شاملو و إمل دنقل براساس اصل تضاد یونگ

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران، شوشتر

2 استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشکده علوم انسانی

3 دانشجوی دکتری زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده

اصل تضاد یونگ، از مهم‌ترین عوامل رشد و شکوفایی شخصیّت در بخش ناخودآگاه جمعی است که علاوه بر تحوّل در ساختار شخصیّت، برانگیزانندة اصلی کل رفتار و تولیدکنندة کل انرژی روان است. براساس این اصل روان‌شناختی، آدمی که در برابر گرایش‌های مختلف، دچار کشمکش و فشار روانی می‌شود؛ سعی می‌نماید برای از بین‌بردن آن فشار روانی، با ارادة خود فعالیت نماید و به سوی ترقّی و کمال پیش رود. با بررسی آثار ادبی می‌توان مقایسه‌ای علمی میان اصل تضاد یونگ یعنی شدّت کارکرد انرژی روان در شخصیّت با برخی نظریه‌های فیزیکی از جمله اصل بقای انرژی برقرار نمود که دارای ساختار بنیادی ثابتی است. نگارندگان این پژوهش با هدف نشان‌دادن کارکرد انرژی روانی در شخصیّت‌های اسطوره‌‌ای، درنظر دارند میزان تأثیرپذیری و شدّت عملکرد پدیدآورندگانی همچون احمد شاملو و إمل دنقل را با روشی توصیفی و تحلیلی مورد بررسی روان‌شناسانه قرار دهند. نتیجة این پژوهش آن است که این دو شاعر نوپرداز با بهره‌گیری از تکنیک نقاب (پرسونا) و نشان‌دادن ماهیّت مفهومی و انرژی تولیدشده در شخصیّت‌های اسطوره‌ای کهن، شدّت عملکرد روانی خود را به‌عنوان پدیدآور در برابر ناملایمات و ناکامی‌های جهان پیرامونشان، با خلق اسطوره‌های نو و دریافت انرژی قدرتمند اسطوره‌ای، در لایه‌های معنادار سروده‌های خود، به‌خوبی نشان می‌دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Psychological Manifestation of Myths in the Poetry of Ahmad Shamlou and Amal Donqol in the Light of Jung's Principle of Opposites

نویسندگان [English]

  • Fereydoun Tahmasebi 1
  • Shabnam hatampoor 2
  • Farzaneh Sorkhi 1
  • Nasrin Bigdeli 3
1 Assistand Professor, Department of Persian language and literature, Faculty of literature and Humanities, Shushtar Islamic Azad University, Shushtar, Iran
2 Assistance professor In Persian literature at faculty of humanities
3 Ph.D Student in Persian language and literature, Faculty of literature and Humanities, Shushtar Islamic Azad University, Shushtar, Iran
چکیده [English]

Jung's principle of opposites is one of the most important factors in the personality's growth and flourishing in the collective unconscious, which in addition to altering the structure of the personality, is the main stimulator of the whole behavior and the producer of all of the psyche's energy. According to this psychological principle, a person who suffers from conflict and stress tries to work voluntarily to remove that psychological pressure and move towards progress and perfection. By examining literary works, one can make a scientific comparison between Jung's principle of opposits, that is, the intensity of the function of mental energy in the personality, and some physical theories, including the principle of energy survival, which has a fixed fundamental structure. The authors of this study, with the aim of showing the function of psychic energy in mythical characters, intend to examine the degree of the influence and intensity in the performance of poets such as Ahmad Shamloo and Amal Danqol through a descriptive and analytical method. The result of this research is that these two novice poets, using the mask technique (persona) and showing the conceptual nature and energy produced in the characters of ancient myths, intensify their psychological function as creators (poets) against the adversities and failures of the new world and its myths. Receiving the powerful energy of myth, they represent it artfully in the meaningful layers of their poems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Jung's principle of opposites"
  • "survival of energy"
  • "Persona"
  • "Ahmad Shamlou"
  • " Amal Donqol"