تحلیل اسطوره‌کاوی عشق در فرهنگ‌ گیلان (مطالعه موردی: روایت رعنا)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه هنر اسلامی تبریز

2 گروه فرانسه دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

عشق که بیانگر‌ عمیق‌ترین نوع ‌ارتباط ‌بین ‌انسان‌هاست همواره می‌تواند صورت‌های ‌متفاوتی به ‌خود بگیرد. بر این اساس، تمامی ‌انسان‌ها در یک ‌رابطه عاشقانه از یک الگوی ‌واحد ‌عاطفی ‌پیروی ‌نمی‌کنند ‌و گاهی ممکن است دست به ‌خشونت و مجازات ‌دیگری بزنند: از جمله، اسطورۀ رعنا در منطقۀ گیلان، پیدایش‌ گونه‌ای عشق و دلدادگی و سرنوشت نافرجام او در زمانه‌ای که نظام‌ ارباب‌رعیتی بر جامعه‌ حاکم بوده است. در اینجا برآنیم تا براساس رویکرد اسطوره‌کاوی به بررسی روایت بپردازیم که عناصر تأثیرگذار بازنگری اسطوره عاشقانه رعنا چیست؟ هدف، بررسی ابعاد گوناگون روایت اسطوره‌ای و شرایط ‌گفتمانی، پیرامتنی و فرامتنی آن بوده است. بنابراین برای ‌شناخت ‌بهتر ‌رمزگان‌های ‌موجود در روایت‌، اسطوره‌کاوی می‌کوشد تا علاوه‌ بر مطالعه‌ متن‌، به ‌مطالعۀ ‌فرهنگ و گفتمان‌های ‌اثر با تأکید بر روان‌کاوی، جامعه‌کاوی و اسطوره‌کاوی ‌بپردازد. یافته‌های حاصل که به روش توصیفی- تحلیل محتوا انجام گرفته، بیان می‌کند که، روابط انسانی به‌ویژه عاطفی می‌تواند بیانگر وضعیت تکاملی یک جامعه باشد، اگر جامعه‌ای بخواهد هویت زیبایی‌شناسی بومی خود را حراست نماید، راهی جز شناخت گذشتۀ خویش و توجه به اسطوره‌هایی بومی همچون رعنا ندارد. زیرا، اسطوره‌ها الگوهای رفتاری و کرداری افراد جامعه تلقی می‌شوند و در بیشتر موارد، تأثیرگذاری آنها به صورت ناخودآگاه انجام می‌‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Love Mythanalyse in Gilan Culture (Case Study: Rana Narration)

نویسندگان [English]

  • Zahra Mehdypour Moghaddam 1
  • Bahman namvar motlagh 2
1 Tabriz islamic art university
2 french language department. Shahid beheshti university
چکیده [English]

Love, which represents the deepest kind of connection between human beings, can take on different forms. Accordingly, all human beings in a romantic relationship do not follow the pattern of an "emotional unit" and may sometimes resort to violence and punishment: For example, the myth of Rana in the Gilan region; the emergence of a kind of love and affection at a time when the system of lordship ruled society and that is its unfortunate fate. Here we are going to examine this narrative based on the mythanalyse approach, What are the influential elements in reviewing Rana's love myth? The aim was to study the various dimensions of the narration of Rana myths and its discourse, contextual and hypertextual conditions. Therefore, in order to better understand the mysteries of Rana's narrative, mythanalyse seeks, in addition to studying the text of the narrative, to study the culture and discourses of the work with an emphasis on psychoanalysis, sociology, and mythanalyse. Findings obtained by descriptive-content analysis method, states that, human relationships, especially emotional ones, can reflect the evolutionary state of a society, if a community wants to preserve its indigenous aesthetic identity, has no choice but to know his past and pay attention to local myths like Rana. Because myths are considered as behavioral patterns of people in society and in most cases, their influence is done unconsciously.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mythanalyse
  • Rana narration
  • culture
  • Discourse conditions
  • love