شماره جاری: دوره 17، شماره 62، بهار 1400، صفحه 1-50 

7. بررسی تطبیقی عنصر آتش در اساطیر ایران و ویتنام

صفحه 211-238

الهام رستاد؛ ناصر نیکوبخت؛ فونگ وو تی تانه