انتخاب فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی به عنوان فصلنامه برتر فارسی دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1397

انتخاب فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی به عنوان فصلنامه برتر فارسی دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1397

انتخاب مجله ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی به عنوان مجله برتر فارسی به مدیر مسئولی  سرکار خانم دکتر سهیلا موسوی سیرجانی در ششمین جشنواره علمی، پژوهشی فناوری  دانشگاه آزاد اسلامی (جشنواره فرهیختگان ـ در  سال 1397)