ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی (MMLQ) - اصول اخلاقی انتشار مقاله