ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی (MMLQ) - فرایند پذیرش مقالات