ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی (MMLQ) - واژه نامه اختصاصی