ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی (MMLQ) - پرسش‌های متداول