ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی (MMLQ) - اهداف و چشم انداز