دوره و شماره: دوره 14، شماره 53، زمستان 1397 
5. بررسی جایگاه و نقش عصا در اساطیر و ادیان

صفحه 155-186

علی حیدری؛ محمدرضا حسنی جلیلیان؛ علی نوری؛ مریم یاراحمدی


7. بررسی رابطه خودکامگی و آزادی در اسطوره سیاسی آنتیگونه سوفوکلس

صفحه 207-242

پریچهره شاهسوند بغدادی؛ حامد عمویی؛ الهام حسین‌خانی


10. تأویل آیات قرآن در تمهیدات

صفحه 321-354

نرجس خاتون میرزایی؛ لیلا نوروزپور