دوره و شماره: دوره 14، شماره 52، پاییز 1397 
7. تحلیل شخصیت از خود فراروندۀ کیخسرو بر اساس نظریۀ ویکتور فرانکل

صفحه 181-209

فریبا رضایی خسروی؛ موسی پرنیان؛ نسرین رضایی خسروی