دوره و شماره: دوره 14، شماره 50، بهار 1397 
1. شیوۀ برخورد فردوسی با نظام اساطیری

صفحه 13-47

مسعود آلگونه؛ لیلا میرمجربیان