دوره و شماره: دوره 13، شماره 48، پاییز 1396 
6. سرگذشت اومروس و اومریسم

صفحه 159-196

سیروس شمیسا؛ شوبانه صراف