دوره و شماره: دوره 13، شماره 47، تابستان 1396 
1. بررسی تطبیقی-ساختاری وضعیّت آغازین عالم هستی در اسطوره‌های جهان

صفحه 13-65

مهدی احمدی؛ سید کاظم موسوی؛ احمد امین؛ سید جمال الدین مرتضوی


6. انسان در جهان‌بینی شمس تبریزی

صفحه 197-244

سونیا فرهنگ فرهی؛ سهیلا موسوی سیرجانی