دوره و شماره: دوره 13، شماره 46، بهار 1396 
1. «مرغ شُو» در باورهای کهن مردم جنوب کرمان

صفحه 11-36

حمید جعفری قریه؛ فاطمه احمدی زاده‏ کهن


8. تلقی حقیقت‏ انگارانه مولوی از موضوع تجسّم اعمال

صفحه 217-241

بهادر نامدارپور؛ علیرضا پارسا؛ سیدعلی علم ‏الهدی؛ محمد صادق واحدی فرد


9. یک حکایت و هشت روایت از توبة ابراهیم ادهم

صفحه 243-278

غلامرضا هاتفی مجومرد؛ امیرحسین همتی؛ اصغر رضاپوریان