دوره و شماره: دوره 17، شماره 64، پاییز 1400 
7. تمایز شیوه‌های اجرایی ترانه و تصنیف دینی از عرفانی

صفحه 175-200

10.30495/mmlq.2021.683647

محمد امین محمدپور؛ علی اصغر بابا صفری؛ غلامرضا ستوده


10. کالبدشناسی رستم در جهان پیشاشاهنامه‌ای

صفحه 263-290

10.30495/mmlq.2021.682704

امیرحسین مقدّس؛ ابوالقاسم اسماعیل پور مطلق