دوره و شماره: دوره 16، شماره 60، پاییز 1399 
1. بررسی و تحلیل تعالیم تصوف بر مبنای نظریه گفتمان قدرت میشل فوکو

صفحه 13-42

فاطمه الهامی؛ عبدالغفور جهاندیده؛ محمدریاض رئیسی


2. خدای متشخّص در کشف الاسرار روزبهان بقلی

صفحه 43-75

سمیه خادمی؛ عظیم حمزئیان؛ قدرت الله خیاطیان؛ لیلا هوشنگی