دوره و شماره: دوره 16، شماره 58، بهار 1399 
4. بررسی بن‌‌مایه‌های اساطیری در افسانۀ سیستانی نهنگ ‌بور و شهزاده

صفحه 93-125

سید مهدی رحیمی؛ علی اکبر سامخانیانی؛ ابراهیم محمدی؛ محمد فاطمی منش