دوره و شماره: دوره 15، شماره 56، پاییز 1398 
7. گونه‌شناسی منشاء مرگ در اساطیر جهان

صفحه 183-216

سید سعید رضا منتظری؛ حسین صابری ورزنه