دوره و شماره: دوره 15، شماره 54، بهار 1398 
2. شاهنامه نمود حذف، غیاب یا حضور دیگری

صفحه 39-73

فرزاد بالو؛ رضا ستاری؛ فاطمه بصیری