دوره و شماره: دوره 12، شماره 43، تابستان 1395 
5. تحلیل توتم خرس در ایران باستان

صفحه 153-183

غلامرضا سالمیان؛ خلیل کهریزی


9. بررسی چندصدایی و چندزبان‌گونگی جهد و توکل ( مطالعۀ موردی دو داستان از مثنوی معنوی)

صفحه 279-314

لیلا میرزایی؛ عبدالحسین فرزاد؛ محمود طاووسی؛ امیرحسین ماحوزی