دوره و شماره: دوره 11، شماره 40، پاییز 1394 
3. شاهدبازی در ادبیات عرفانی از منظر روان‌شناسی

صفحه 75-104

جمشید باقرزاده؛ بهروز مهری؛ سیّدمحمّد آرتا


5. نقد کهن‌الگویی منظومه بانوگشسب‌نامه

صفحه 135-164

خدیجه بهرامی رهنما؛ محمود طاووسی‏


8. سیاوش و اسطوره بازگشت جاودانه

صفحه 239-261

وحید رویانی؛ منصور حاتمی‌نژاد