دوره و شماره: دوره 11، شماره 39، تابستان 1394 
3. بررسی کهن الگو در شعر احمد شاملو با نگاه کاربردشناختی

صفحه 81-121

پروانه دلاور؛ محمدعلی گذشتی؛ علیرضا صالحی


8. تولّد آسمانی با مرگ نفسانی (مرگ اختیاری) به روایت مثنوی معنوی

صفحه 263-301

محمّد محمدپور؛ نوید بازرگان؛ امیر حسین ماحوزی