دوره و شماره: دوره 11، شماره 38، بهار 1394 
5. بررسی وحدت وجود در رباعیات بیدل دهلوی

صفحه 127-164

مسعود روحانی؛ سیاوش حق جو؛ علی اکبر شوبکلائی


6. کهن‌الگوی قهرمان در منظومۀآرش کمانگیرسیاوش کسرایی

صفحه 165-198

دکتر فاطمه کوپا؛ نرگس محمدی بدر؛ مصطفی گرجی؛ خیرالنساء محمدپور