دوره و شماره: دوره 3، شماره 7، تابستان 1386، صفحه 1-119 
5. از سماع تا وجد

صفحه 72-83

سهیلا موسوی سیرجانی