دوره و شماره: دوره 3، شماره 8، پاییز 1386، صفحه 1-122