دوره و شماره: دوره 4، شماره 11، تابستان 1387، صفحه 1-117