دوره و شماره: دوره 4، شماره 12، پاییز 1387، صفحه 1-113 
7. زهد پارسا

صفحه 99-113

سهیلا موسوی سیرجانی