دوره و شماره: دوره 4، شماره 13، زمستان 1387، صفحه 1-146 
7. تصرفات مولانا در حکایات صوفیه

صفحه 127-146

ناصر نیکوبخت؛ سعید بزرگ بیگدلی؛ حسن حیدرزاده