دوره و شماره: دوره 5، شماره 17، زمستان 1388، صفحه 1-112 
2. بررسی و تحلیل درد و رنج‌های بشری در اندیشة مولوی

صفحه 11-35

سعید بزرگ بیگدلی؛ حسینعلی قبادی؛ ثوراله نوروزی داودخانی