دوره و شماره: دوره 6، شماره 20، پاییز 1389، صفحه 1-189 
5. نقد و تحلیل کرامات خواجه عبید ا... احرار

صفحه 102-136

غلامحسین غلامحسین زاده؛ سید جلال موسوی