دوره و شماره: دوره 6، شماره 21، زمستان 1389، صفحه 1-134 
3. کاربردهای پرسش در حدیقة سنایی

صفحه 37-55

محمود براتی؛ محبوبه همتیان


5. زن در اندیشه و زندگی مولانا

صفحه 79-94

فاطمه مدرسی؛ مهرویه رضیی