دوره و شماره: دوره 7، شماره 23، تابستان 1390، صفحه 1-166 
3. هفت زینة مهری در هفت خوان بیژن

صفحه 51-92

قدمعلی سراّمی؛ سیما منصوری


4. اسطوره و ادبیات مدرن

صفحه 93-111

محمود طاووسی؛ آمنه درودگر