دوره و شماره: دوره 7، شماره 24، پاییز 1390، صفحه 1-200 
2. جامی و مشکل عشق

صفحه 28-60

بهاءالدین اسکندری