دوره و شماره: دوره 7، شماره 25، زمستان 1390، صفحه 1-142 
6. شطحیات عین‌القضات همدانی

صفحه 106-123

فاطمه مدرسی؛ مونا همتی؛ مریم عرب


7. نظامی، شاعری صوفی‌مسلک

صفحه 124-142

یعقوب نوروزی؛ حجت ا... قهرمانی