دوره و شماره: دوره 8، شماره 28، پاییز 1391، صفحه 1-187