دوره و شماره: دوره 8، شماره 28، پاییز 1391، صفحه 1-187 
4. علم ناآموخته

صفحه 109-151

عبدالعظیم کریمی


8. دگردیسی ایندرا به رستم

صفحه 248-268

محمدرضا نصراصفهانی؛ علی صادقی