دوره و شماره: دوره 8، شماره 29، زمستان 1391، صفحه 1-133 
2. اسطوره در شعر أدونیس و شاملو

صفحه 19-40

سیدبابک فرزانه؛ علی علیمحمدی


6. مقایسه‌ ایزدان آب در اسطوره‌های ایران و ویتنام

صفحه 90-110

ناصر نیکوبخت؛ سعید بزرگ بیگدلی؛ فونگ ووتیتامه