دوره و شماره: دوره 9، شماره 30، بهار 1392، صفحه 1-150 
8. جایگاه عشق در مبانی سنت‌های اول و دوم عرفانی

صفحه 134-150

سیدعلی اصغر میرباقری فرد؛ راضیه حجتی زاده