دوره و شماره: دوره 9، شماره 31، تابستان 1392، صفحه 1-204 
2. شرح صوری در حل مشکلات مثنوی

صفحه 22-39

فرزاد اقبال؛ سهیلا موسوی سیرجانی