دوره و شماره: دوره 10، شماره 34، بهار 1393 
1. خرقه‏سوزی در شعر حافظ

صفحه 11-42

خدیجه حاجیان؛ سعید بزرگ بیگدلی


3. تحلیل خوابهای صوفیان در رسالۀ قشیریه

صفحه 67-105

احمد رضایی؛ بهاءالدین اسکندری