دوره و شماره: دوره 10، شماره 36، پاییز 1393 
1. عقل و عشق در گاهان

صفحه 11-34

مهدی ازهری راد؛ محمود طاووسی؛ رضا افهمی


5. بررسی تطبیقی دو آیین میترایی و ایزدی

صفحه 117-142

مصطفی دماوندی؛ سامان رحمان زاده


10. رابطه بینامتنیّت میان سوانح‌العشّاق و عبهرا‌لعاشقین

صفحه 285-316

منصوره مختاری؛ محبوبه مباشری؛ قدم علی سرامی