دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، تابستان 1385، صفحه 1-137