بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

خ

د

ذ

ر

ز

س

ش

ص

ط

ع

غ

ف

ق

ک

گ

ل

  • لطیفپور، صبا [1] دانشجوی دکتری فرهنگ و زبانهای باستانی دانشگاه آزاداسلامی ـ واحد علوم و تحقیقات

م

ن

و

ه

ی

I

  • Isha، Pinky [1] Guest Lecturer of English at Milli AL-Ameen College (for Girls) and at Indira Gandhi National Open University