همانندی خویشکاری المپ نشینان یونان و آفریدگان اهورا مزدا در سه هزار سال نخستین آفرینش

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسنده

مدرس دانشگاه

چکیده

اسطوره واکنشی است از ناتوانی های انسان در مقابله با درماندگی ها و ضعف های او. عناصر و شخصیت‌های اسطوره ریشه در واقعیت‌هایی دارند که در طی زمان تغییر و تحول می‌یابند و همان‌گونه که فرهنگ‌ها با هم آمیخته می‌شوند؛ اسطوره‌ها نیز با هم می‌آمیزند و اسطوره‌های جدید می‌سازند و گاهی اسطوره‌ها در سرزمین‌های مختلف با نام‌های متفاوت و خویشکاری یکسان ظهور می‌یابند. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- ‌تحلیلی است بر پایه داده‌های کتابخانه‌ای، که با هدف اثبات وجود همانندی در خویشکاری اساطیر ایران و یونان و نیز بیان علت آن نگاشته شده است. در این پژوهش، با توجه به یافته‌های بدست آمده از خویشکاری اسطوره‌های دو سرزمین یونان و ایران،تطبیق آن‌ها با یکدیگر و اثبات وجود تشابه در وظایف آن‌ها؛ فرضیه یکسانی تفکر نوع بشر در هزاره‏های آغازین مورد بررسی قرار می‌گیرد و در بخش نتیجه‌گیری بیان می‌گردد که از آن‌جا که اسطوره حاصل تفکر بشر و برگرفته از سرشت آدمی است؛ بدیهیست که تشابهاتی میان اسطوره‌های سرزمین‌های مختلف دیده شود، هرچند که نام و توصیف مردم این سرزمین‌ها از یک پدیده فرازمینی متفاوت از هم باشد. و نیز تفاوت‌های موجود میان اسطوره‌ها را می‌توان متاثر از شرایط اجتماعی هر سرزمین در زمان خلق آن اسطوره دانست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات