تحلیل کار‌کرد «مفهوم انسان مذهبی» میر‌‌چا الیاده در حکایات کرامات فارسی با تکیه بر اسرارالتّوحید

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانشیار گروه زبان وادبیات فارسی دانشگاه سیستان وبلوچستان

3 دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

به نظر الیاده برای انسان مذهبی همیشه یک واقعیت مطلق و مقدّس وجود دارد که فراتر از این جهان است و خود را در این جهان متجلّی می‌سازد و به آن تقدّس و واقعیت می‌بخشد. این واقعیت و تقدّس همان است که در رفتار و گفتار شیخ بوسعید در حکایاتاسرارالتّوحید بیان می‌شود. در این مقاله با روش تحلیلی ـ توصیفی و با مراجعه به منابع نظری تحقیق تلاش شده‌ است تا مشخّصه‌های انسان مذهبی الیاده به تفکیک بر روی اشخاص اصلی حکایات، راستی‌آزمایی شود تا میزان سنخیّت این دیدگاه با حکایت‌های اسرارالتّوحید مورد بررسی قرار گیرد. نتایج نشان می‌دهد که شیخ بوسعید به عنوان یک انسان مذهبی، زمان تاریخی را برانداخته و به زمان مقدّس دست یافته ‌است. هم از این روست که هر یک از اطرافیانش که مصداق انسان تاریخی هستند، به نسبت ارتباطی که از طریق بوسعید با زمان مقدّس برقرار می‌کنند، می‌توانند شمّه‌ا‌ی از جاودانگی و کاستی‌ناپذیری را دریابند. با تحلیل حکایات اسرارالتّوحید مطابق با الگوی پیشنهادی الیاده، شیخ بوسعید مصداق انسان مذهبی است و کرامات وی و اتّفاقات و رخدادهای پیرامون وی انکار جهان واقعی و گریز به جهان رؤیا و تخیّل نیستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mircea Eliade's Concept of "Homo Religious" in Persian Anecdotes; an Analysis Based on Asrar al-Tawhid

نویسندگان [English]

  • sadighe moosavi ghomi 1
  • Mahmood Abāssi 2
  • Abdolali Oveisi Kahkha 3
2 The Associated Professor of Persian Language and Literature, University of Sistan and Baluchestan
3 The Associated Professor of Persian Language and Literature, University of Sistan and Baluchestan
چکیده [English]

According to Mircea Eliade, there is always an absolute and sacred reality for "homo religious" which is beyond this world, manifests itself in the world and sanctifies it. This absolute and sacred reality is the same as that expressed in Sheikh Boo Saied's behavior and speech in anecdotes of Asrar al-Tawhid (The Mysteries of Unification). By studying the sources and using the analytical and descriptive method, in the present article has been attempted to evaluate the characteristics of the "homo religious" of Eliade on the main characters of the anecdotes in order to adapt his view to the stories of Asrar al-Tawhid. The results show that Sheikh Boo Saied, as the homo religious, has set aside the historical time and has reached the sacred time. That is why each of his followers who are the samples of "homo historicus" can feel the sense of eternity and inescapability, regarding to their connections with the sacred time. Eliade's "sacred action" is the same as that which has been mentioned in mysticism of Sheikh Boo Saied as unity. By analyzing the anecdotes of Asrar al-Tawhid in accordance with the proposed model of Eliade, Sheikh Boo Saied is a sample of "homo religious", and his supernatural deeds and the events surrounding him do not mean denying the real world and escaping into the dream world. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Homo Religious
  • the Sacred Time
  • Mircea Eliade
  • Asrar al-Tawhid
  • Kerāmāt
آشوری، داریوش. 1396. عرفان و رندی در شعر حافظ. چ14. تهران: مرکز.
ارنست، کارل. 1377. روزبهان بقلی. ترجمۀ مجدالدّین کیوانی. تهران: مرکز.
الیاده، میرچا. 1384. اسطورۀ بازگشت جاودانه، مقدّمه بر فلسفه‌ای از تاریخ. ترجمۀ بهمن سرکاراتی. تهران:  قطره.
ـــــــــــ .1381. اسطوره و رمز در اندیشۀ میرچا الیاده. ترجمۀ جلال ستّاری. تهران: مرکز.
ـــــــــــ .1391. چشم اندازهای اسطوره. ترجمۀ جلال ستّاری. تهران: توس.
ـــــــــــ .1388. مقدّس و نامقدّس؛ ماهیت دین. ترجمۀ بهزاد سالکی. تهران: علمی و فرهنگی.
ـــــــــــ .1392. نماد‌پردازی  امر قدسی و هنرها. ترجمۀ مانی صالحی علّامه. تهران: نیلوفر.  
باستید، روژه. 1370. دانش اساطیر. ترجمۀ جلال ستّاری. تهران: توس.
ترقی، گلی. 1370. «میرچا الیاده و هستی‌شناسی آغازین». کلک. ش17. صص54-41.
جوادی، محمّداسلم. 1387. «میرچا الیاده و پدیدار‌شناسی دین»، نشریۀ معرفت. س17. ش131. صص 144-129.
حسینی مؤخّر، سیّد محسن و کوروش گودرزی و محمد رضا روزبه. 1395. «بررسی و تحلیل تجّلی زمان و مکان اساطیری در عرفان»،  فصلنامة ادبیات عرفانی و اسطوره‌شناختی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب. ش45. صص 248-217.
حسینی، مریم و کبری بهمنی. 1393. «تکرارهای اساطیری در کشف‌الاسرار روزبهان بقلی»، فصلنامة ادبیات عرفانی و اسطوره‌شناختی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب. س10. ش37. صص 109-69.
زروانی، مجتبی. 1382. «پدیدارشناسی دین و الیاده»، مقالات و بررسیها. ش 73. صص 42-29.
سجّادی، سیّد‌جعفر. 1370. فرهنگ لغات و اصطلاحات و تعبیرات عرفانی. تهران: منوچهری.
سرکاراتی، بهمن. 1384. مقدمه بر اسطورۀ بازگشت جاودانه، مقدّمه بر فلسفه‌ای از تاریخ (ر.ک: همین منابع الیاده).
سیاه‌کوهیان، هاتف. 1394. «شهود زمان لاهوتی در عرفان اسلامی»، فصلنامة عرفان اسلامی. س32. ش46. صص 236-224.
علمی، قربان. 1393. «الیاده و هستی‌شناسی مقدّس»، پژوهش‌های هستی‌شناختی. س3. ش5. صص22-1.
قنبری، حسن. 1390. «دین از نگاه میرچا الیاده»، نشریۀ ادیان و عرفان. س 44. ش 1. صص 128-117
محمّد‌بن‌منوّر. 1389. اسرارالتّوحید فی مقامات شیخ ابی سعید. مقدّمه و تصحیح محمّدرضا شفیعی کدکنی. تهران: روزگار.
مولوی، جلال‌الدّین محمّد. 1371. مثنوی معنوی. تصحیح رینولد الین نیکلسون. چ 3. تهران: بهزاد.