شناسایی و بررسی انواع منابع حاوی خوارق‌ عادات صوفیه

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه پیام نور

چکیده

شناسایی و بررسی انواع منابعِ حاویِ خوارق‌ عادات صوفیه

چکیده
خوارق عادات و کرامات از اصطلاحات و مفاهیم رایج در گسترۀ عرفان و تصوف است و مباحث گوناگون آنها در بسیاری از متون عرفانی و منابع اهل تصوف از گذشتۀ دور مطرح شده است. این مفاهیم همچنین در ادبیات فارسی بسیار به کار رفته است. از این رو شناخت مباحث مرتبط با آنها ضروریست. تحقق این شناخت منوط به مقدماتی است که منبع ‌شناسی یکی از آنهاست. بنابراین در این مقاله با نظر به انواع متون عرفانی در دوران‌های مختلف، منابع حاوی خرق عادات و کرامات صوفیه در قالب سه گروه تقسیم‌ بندی و بررسی شده است. گروه اول منابعی هستند که عمدتاً «مباحث نظری» خوارق عادت، در آنها مطرح شده است. گروه دوم اغلب مصادیق کرامات «عده‌ای» از بزرگان صوفیه را در خود دارند و گروه سوم فقط حاوی انواع خوارق عادات «یکی» از مشایخ و سران صوفیه هستند.

کلیدواژه‌ها